یلدا رحیمی، نویسنده جوان با شاگردان لیسه ملالی ملاقات کرد:یلدا رحیمی همراه با محترمه امینه، مدیرلیسه ملالی

محترمه مارسولین، مدیر فرانسوی لیسه ملالی همراه باشاگردان آمادگی پزیرائی را می گیرند.

یلدا رحیمی دربا شاگردان صحبت می کند.