دیدار احتمالی 

عکاسی لیسه استقلال و ملالی


لیسه استقلال یک لیسه کهن یی   پسران  است . تعمیر عکاسی شده مکتب لیسه استقلال با هما کبفبت نیست ولی همان تعمیر است که در سال١۹٧٤ افتتاح گردیده بود. حصص یی مختلف این عمارت که توسط معبرهای هوایی که در حفاظت از باد و باران بوده در حواشی قصر ریاست چمهوری موقعیت دارد. چمنزار ها حیاطه داخلی را تزهین نموده که توام با حوضچه های آب میباشد. دروسط میدانهای ورزشی ،واقع در عقب عمارت که ذریعه نوار سرسبز از راهرو جدا میگردد، یک حوض بزرگ آببازی زمینه ورزش شنا را برای شاگردان در موسم تابستان فراهم می سازد.

بمنظور نگهداری وسایل ترانسپورتی خاصتآ بایسکل های اشخاصیکه توسط آن به لیسه می آیند بک پارک نگهداری بایسکل زیر سایه درختان موجود می باشد.

رسیدن به لیسه استقلال

داخل شدن به لیسه استقلال

یک نگاه به داخل تعمیر

یک از حوض

داخل مرکز کلتوری فرانسه

منزل اول کتابخانه لیسه استقلال

منزل دوم کتابخانه لیسه استقلال

کتابخانه لیسه استقلال

تاراری لیسه استقلال

حوض شنا برای شاگردان

لیسه ملالی دارای یک سبک مهندسی قدیمی نسبت به عمارت لیسه استقلال میباشد. این لیسه در یک حیات دارای درختان زیاد موقعیت کسب می کند. شکل افتاده تعمیر این مکتب به گونه حرف یو لاتین است.

وردگاه این لیسه در حصه دهنه عمارت مذکور که در آنجا  موجودیت یک عمارت کوچک دیگر درختان سرسبز و گلها در موسم تابستان به چشم میخورند وجود دارد. درسایه درختان این لیسه میتوان به تفریح و گشت گذار پراداخت . مع الوصف موجودیت یک پارک برای نگهداری بایسکل با موجودیت میدان های ورزشی وبازها برای شایقین جوان آن معماری و مهندسی کاملآ هماهنگ این لیسه از سر و صدا های داخل شهر به دور نگهداشته می شود.

 

راهروی به جانب مکتب لیسه ملالی

داخل شدن به پارک ملالی

عمارت اساسی

جای برای آب نوشی

عمارت کوچک

کتابخانه لیسه ملالی

چمن در خزان لیسه ملالی

کاج ها حاکمین شهر

سایه سرد به داخل ملالی