آموزش دوره ثانوی

آموزش در لیسه های ما 


مادراین جا مضامین تدریس شده در لیسه های فرانکوفون کابل و همچنان شیوه های سازماندهی آنرا پشکش میداریم . شماره بندی صنوف بگونه ارتقاس آنها می پذیرد. صنوف اول مطابق به اولین سال آموزشی یعنی آمادگی در سن شش سالگی در فرانسه می باشد. سپس صنوف دوم مطابق به دومین سال آموزشی یعنی مقدماتی با شماره یک درسن هفت سالگی در فرانسه بوده. بدینترتیب ادامه آن تا صنوف دوازدهم که برابر به سال نهایی آموزشی در سن هژده سالگی در فرانسه می باشد میگردد در اخیر شاگردان بکلوریای شانرا به سطح فرانسه و یا جهانی سپری می نمایند. 


مظامین اساسی تدریس:


قرانکریم علوم دینی تفسیر
حدیث دری پشتو
فرانسوی عربی  انگلیسی
خطاطی ریاضیات هندسه
مثلثات صحت فزیک
کمیا بیولوژی جیولوژی
جغرافیه تمدن قانونگذاری 
اقتصاد سایکولوژی زراعت
رسم سپورت کمپیوتر


ساعات درسی:
روز به دو تایم درسی تقسیم شده یکی صبح و دیگری بعد ظهر.

یک ساعت درسی  دقیفه می باشد.

-تایم صبح:

صنوف اول،دوم،سوم،چهارم،نهم،دهم،یازدهم،و دوازدهم درلیسه استقلال، اول،دوم،سوم،هفتم،هشتم،نهم،دهم،یازدهم،و دوازدهم در ملالی.

ساعت ها: درس از 7:30 الی 9:45 ،تفریح از 9:45 الی 10:00، بعد درس از 10:00 الی 12:45.

برای صنوف اول،دوم،و سوم خاتمه درس 10:30 میباشد ولی تفریح ندارند.

برای صنف چهارم خاتمه درس 11:30

-تایم بعد ظهر:

صنوف پنجم،ششم،هفتم،وهشتم در استقلال، چهارم، پنجم،و ششم در ملالی.

ساعات درسی:

 درس از 12:45 الی 3:00،تفریح از 3:00 الی 3:15،درس از 3:15 الی 5:15 خاتمه درس.

برای هر صنف درسی یک اتاق اختصاص یافته.

ودر سازماندهی فعلی اتاق مخصوص وجودندارد.
-ارزیابی و امتحان:

دوباره خواندن صنف
دوباره خواندن عین صنف اجازه داده میشود سه بار با نظر داشت سن. امکان دارد شاگردان راه پیداکنند به صنف بالا تر بعد از سپری کردن امتحان سویه در ابتدا یا وسط سال تعلیمی.
 

امتحانات

-امتحان چهارنیم ماه در وسط ماه اسد (23 جولائی الی 22 اگست).

-امتحان سالانه در اخیر سال تعلیمی در جریان ماه قوس (22 نومبر الی 21 دیسامبر)
 تعداد صنوف در رهردو لیسه ها

.
استقلال
ملالی
صنف دوازدهم
3 صنف
1 صنف
صنف بازدهم
4 صنف
1 صنف
صنف دهم
6 صنف
2 صنف
صنف نهم
8 صنف
1 صنف
صنف هشتم
10 صنف
1 صنف
صنف هفتم
10 صنف
4 صنف
صنف ششم
8 صنف
6 صنف
صنف پیجم
9 صنف
7 صنف
صنف چهارم
8 صنف
10 صنف
صنف سوم
8 صنف
7 صنف
صنف دوم
8 صنف
10 صنف
صنف اول
5 صنف
20 صنف
مجموع
87 صنف
70 صنف

یاداشت: در صنوف پایین شاگردان لیسه مشتمل به ذکور و اناث تا صنوف شش میباشد. و درختران مستقیمآ به صنف دوم شروع مینماید.تعداد داخله شاگردان در صنوف:


.
استقلال
ملالی
صنف دوازدهم
66
36
صنف بازدهم
182
21
صنف دهم
251
46
صنف نهم
328
34
صنف هشتم
490
40
صنف هفتم
720
156
صنف ششم
409
236
صنف پیجم
454
245
صنف چهارم
534
390
صنف سوم
495
282
صنف دوم
342
306
صنف اول
335
808
مجموع
4606
2600

یاداشت: در صنوف پایین شاگردان لیسه مشتمل به ذکور و اناث تا صنوف شش میباشد. و درختران مستقیمآ به صنف دوم شروع مینماید.