طرح مورد اجرا

در اداره های ما


در سال ۲۰۰۴م با در نظر داشت سویه در لیسه ملالی سه صنف تجربوی ودر لیسه استقلال دو صنف تجربوی برای صنوف اول دوم وسوم ایجاد خواهند شداین اقدام راه اندازی شیوه های جدید اموزشی در مضامین ریاضیات و علوم وهمچنان مقدمات فراگیری زبان فرانسوی را رد چهار چوب تدریس همین مضامین طی سه ساعت درسی در هفته فراهم خواهد ساخت این صنوف تجربوی تعداد داخله بیش از۲٥شاگردرا دارا میباشند

در سال تعلیمی۲۰۰۴تدریس زبان در صنوف چهارم هر دو لیسه طی سه ساعت درسی در هفته آغاز خواهد یافت۰ 

از شروع سال تعلیمی۲۰۰٥دوصنف فرانکوفون زبان فرانسوی در صنوف پنجم ایجاد خواهند شد که طی چهارساعت درسی در هفته زبان فرانسوی را فرا خواهند گرفت تمامی سایر شاگردان صنوف پنجم طی سه ساعت درسی در هفته آموزش زبان فرانسوی را در یافت خواهند نمود۰

شاگردان صنوف ششم در سال۲۰۰۶آموزش زبان فرانسوی را آغاز خواهند کرد ساعات درسی دو صنف ششم فرانکوفون شش ساعت در هفته خواهد بود سایر صنوف ششم چهار ساعت درسی در هفته خواهند داشت۰

از صنوف هفتم الی دوازدهم دوصنف با در نظرداشت سویه از آغاز سال تعلیمی۲۰۰۴باآموزش دیدن طی شش ساعت درسی در هفته سلسله ارتقایی آموزش زبان فرانسوی را تشکیل خواهند داد سایر صنوف متذکره آموزش زبان فرانسوی را طی چهار ساعت خواهد داشت۰

در تمامی صنوف که سلسله ارتقایی آموزش زبان فرانسوی تطبیق میگردد تغداد داخله ان صنوف به۳۰شاگرد که با در نظرداشت نتایح سالانه پس از مشوره با مدیران لیسه های مورد نظر انتخاب میگردند تقلیل خواهدیافت۰

تدریس زبان انگلیسی به تمام شاگردان صنوف دهم الی دوازدهم طی سه ساعت در هفته پیشکش خواهد گردید۰