استادان جشن معلم را خیر مقدم  میگویند

تالاراز برای جشن مملو گردیده است

بالای ستیژ : دونی بوکلان، مدیر فرانسوی استقلال ، اولیوی گیوم  مشاور کلتوری سفارت فرانسه، ولی محمد  گلبهاری، مدیر لیسه استقلال

 قبل از جشن ، مدیر صاحب خود را  آماده می سازند