عکاسی

نگارستان عکاسی لیسه ها  


هر سه ماه نمایشگاه عکاسی را دایر خواهد نمود. در این جا چند عکس از کابل و مناطق ؟آنرا به شما پیشکش می نمائیم  .


یک باشنده شهر زیبای کابل

آرامگاه امیر عبدالحمن خان در حواشی لیسه استقلال

چای روزمره

در برگشت ازمکتب

نقطه های بلند کابل

دوستی فرانسه-افغانستان