محفل افتتاحیه لابراتوارها

محترم عنایت الله امان معین اداری وزارت معارف و محترم سلویا فوریر قونسلر اول سفارت کبری فرانسه فیته افتتاحیه را قطع می کنند.

یک استاد یک ثبوت را توضیح می دارد.

محترم ژان مریان آمر اداره تعلیمی فرانسوی، بخش اسیا، پروژه ساینس فزیک را جویا می میشود.

گرد میز طعام :  محترم عنایت الله امان، معین اداری وزارت معارف ومحترم سلویا فوریر قونسلر اول سفارت کبری فرانسه