موسیقی افغانی

شناسائی چند پارچه آهنگ انتخابی   


افغانستان دارای هنرمندان و آوازخوانان ذیاد میباشد و موسیقی آن منشه مردمی  دارد. شما با انتخاب نمودن بکی از اسمای زیرین میتوانید پارچه های از موسیقی افغانستان را که بسیار مشهور اند بشنوید.

برای شنیدن آهنگهای دلخواه خود اینجا را فشار دهید.


احمد ظاهر

شکایت دارم

[2,44 Mo]
احمد ظاهر

ای عشق 

[2,66 Mo]
احمد ظاهر

کجکی آبرویت

[2,53 Mo]
فرهاد دریا

سلام افغانستان

[2,01 Mo]
فرهاد دریا

شب شته باشم

[2,34 Mo]
فرهاد دریا

پگ بیرار

[1,96 Mo]
استاد سرآهنگ

اویار کتت کاردارم

[3,91 Mo]
استاد سرآهنگ

مینابیاورید

[3,36 Mo]
استاد سرآهنگ

او خدا جان دلم تنگ

[4,09 Mo]