پشتبانی  

سخاوت شما ما را همراهی میکند


لیسه های استقلال و ملالی پس از گذشت یک دوران طولانی بی ثباتی،جنگ،و تخریبات در رجال باز سازی کامل میباشد.باوجود آنکه عمارات این لیسه ها قسمآ خوب از این همه سالیان آزمونها بدر آمده اند تجهیزات آن از بین رفته،به سرقت رسیده،یا اینکه تخریب گردیده و یا اینکه برای امر آموزش بدردبخورند خیلی کهنه شده اند.

از اینرو، دشوار خواهد بود تابه تمامی تقاضا پاسخ ارائه شود. چون وسایل و امکانات ضروری برای آموزش هفت هزار شاگرد درخور اهمیت و سزاوار ظرفیت های مانند؛ وجوه مالی، اکمال مادی تجهیزات، تدارک کمک های آموزشی، و استخدام ما هرین فنی بیشتری می باشد.

همچنان لیسه های فرانکوفون کابل با اتکا به سخاوتمندی اعانت دهندگان چه موسسات رسمی و با شخصی باشند تقاضا بعمل میاورد تا کمک های را که بتوانند برای بهبودی امور آموزشی مفید باشند دریغ ننماید. 
لیسه های استقلال وملالی صمیمانه از بزگوار سخاوتمندانه موسسات آتی الذکر ابراز امتنان مینماید:

- کانون اجتماعی-فرهنگی آ.و.ایف.او(AEFE)

- کانون موسسه لیسه مارسوی شارت

- مردمان و زمین های دارای همبستگی

- موسسه ویل دوان
- انجمن دوستی کالج شارتر  - لیسه لوئی برزگ پاریس
- جمعیت تفاهی متخصصین و نخبگانی واندی - کانون انستیتوت فرانسه
- آرته فرانسه - مجلس منطقوی جنوب پیرینه
- منطقه ایل دو فرانسه - نهاد مانتن ژنیو
- دوستی افغان-فرانسه - فوندیشن فرانسه
- موسسه ای.بی.ام. مشورت تجارتی سرویس فرانسه نهاد منطقه رون آلپ
. - مجلس سنا فرانسه