شناسائی بازبان دری

چند واژه اززبان ما


سه  زبان رسمی افغانستان دری، پشتو،و اوزبکی  میباشد. همچنان  سی زبان دیگر که مربوط به اقوام مختلف میباشد وجود دارد. قیل آنکه آنها را بشناسیم در این جا ما چند واژه را به شناسائی تان میراسانیم.

صبع بخیر

بانژوغ Bonjour
خوب هستید؟ 
سه وه Ca va?
خوب هستم
سه وه Ca va
تشکر
میرسی Merci
میبخشید
پغدان Pardon
خدا حافظ
اوغوو وغ Au revoir
مکتب
ای کول Ecole
معلم
پغوفیسوغ Professeur
صنف
کلس Classe
کتاب لیوغ Livre
قلم ستیلو Stylo
کمپیوتر اوغ دینه  توغ Ordinateur
موسیقی موزیک Musique
سپورت سپوغ Sport
پسر گغسان Garçon
دختر فی Fille