چوکات اداری

اداره و اعضای مسلکی


سیستم اداری

۱- مدیر 

       ولی محمد گلبهاری در لیسه عالی استقلال

        امینه عبدالله درلیسه عالی ملالی

۱- مدیران همکار فرانسوی

         ماسولین بیسیگ در لیسه ملالی

         دنی بوکلان در لیسه عالی استقلال

۱- معاون مدیر

        فدامحمد دانشجو در لیسه استقلال

       عاقله شاه در لیسه ملالی

   - مسول تنظیم امور پیداگوژی

   - مسول اداری

   - تامین کننده روابط همراه وزارت

   - توافق شاگردان برای ثیب نام

٥-  سرمعلم که هریک مسول گروپی از صنوف میباشند.

۱ صنوف اول و دوم

۲صنوف سوم و چهارم

۳ صنوف پنجم و ششم

۴ صنوف هفتم و هشتم

۵ صنوف نهم الی دوازدهم

این سرمعلمین مسول ثبت نام در صنوف بوده ومسول اختصاص دادن شاگردان ، اداره حاضری ها و نمبر ها شاگردان در امتحان ها چهارنیم ماه وسالانه. آنها توجه به پارچه هاو سونح شاگردان و یک ورق جدول نمرات سه ساله که در آینده تامین کننده سوانح شاگرد درصورت تیدیل از یک مکتب به مکتب دیگر باشد.

آنها دریافت میکنند اوراق شاگردان جدید ار همراه نتصاب نمرات وتبدیل نمرات شان در یک مکتب سابقه.

آنها اداره کننده حالت شاگردان بوده و در صورتی که یک شاگرد غیرحاضر باشد و با سه دراپ شده با شد به مکتب دیگری سوق میدهند.

آنها مسول عوض نمودن استاد غیر حاضر توسط استاد موجود در عین دوره .

آنها دارای مسولیت بوده تا نظارت کنند از کتابچه ها ترقی تعلیم که در صنوف استفاده میشود.

- در هر صنف  یک استاد مسول وجود داشته که حاضری وترقی تعلیم را تنظیم کرده و به سرمعلم میسپارد و در هر صنف یک شاگرد به صفت کفتان یا مسول صنف خود بو ده و  همرا استاد در تامین اوراق حاضری کمک میکند.اوراق حاضری توسط شاکردان خریده میشود. در حدود 101 استاد در لیسه عالی استقلال و 71 استاد در لیسه عالی ملالی .

سرمعلمین شاگردان صنوف بالا را برای تامین نظم در مکتب تعین میکنند که از بینظمی جلوگیری کنند.( کشمکش شاگردان و غیره)

معاونین وظیفه تنظیم مواد را دارند ، پرداخت معاشات ، تنظیم 42 معامور موظف ، تامین جلسه ها، بعضی ار کارمندان بین شا ن مشخص اند مانند نجار و برقی و نلدوان


اعضای مسلکی

مضامین تقسیم شده اند بالای دیپارتمنت ها که داری یک مسول بوده که عبارت از آمر دیپارتمنت که بشکل جزیی و یا مجموعی در تدریس سهم داشته.

مسولیت یک آمر دیپارتمنت میتواندکه باشد سپردن صنوف برای استادان نظر به شیوه تدریس شان برای صنوف قبل از ظهر و به استاد دیگر بعد از ظهر.

بر علاوه کار معلمین بعضی استادان میتوانند که متاثر شده باشند نظر به پلان برای نظارت لسیه ( نظارت میدان سپورت،بلاک ها و دروازه ورودی وغیره

تقمیمات دیپارتمنت ها قرار ذیل است:

- علوم دینی

- دری

- پشتو

- ریاضیات

- سیانس

- فرانسوی

بسم الله عسکرزاده آمر دیپارتمنت در استقلال

سریا رفیق آمر دیپارتمنت در لیسه ملالی

مسولیت های آمرین دیپارتمنت ها قرار ذیل است:

- کنترور پراگرام استادان دیپارتمنت.

- کنترول آماده گی صنوف .

- تنظیم کنند ه جلسه هفته وار در دیپااتمنت با در نظر داشت احترام به ساعت های که پیشبینی شده در تقسیم اوقات

- دایر نمودن صنوف معادل برای دیگر اعضای دیپارتمنت

- در یافت راه حل برای مشکلات استادان و مساعد ساختن مذاکره بین شان .

- تامین کردن تبدیلی استادان را توسط استاد دیگری از دیپارتمنت.

- گذاشتن یک اعلان دیواری برای نمایش مضامین و رسم ها که تهشده توسط شاگردان و استادان دیپارتمنت.