شـــا گـــرد ها  

روان لیسه ها  


ا
شاگردان صنوف بالایی لیسه های استقلال و ملالی یعنی شاگردان بالاتر از صنف ششم صفحات خویش را ارایه میدارند و در آن از زندگی،گرایش ها، تمایلات شخصی و تحصیلات خود حرف میزنند. این صفحات توسط شاگردان داوطلب در جریان درس های کمپیوتر برای آنها ایجاد میگردد.

هرگاه خواهشمند بر قرار سازی ارتباط ذریعه خط از طریق پست باشید که موجب ترغیب و تشویق شاگردان برای ارتقاً سطح بکار برد زبان فرانسوی آنان و اشنا ساختن آنان با جهان خارجی باشد،جهت در یافت آدرس ها به بخش تماس مراجعه فرموده و اولین نامه تان را ارسال بدارید.

 صفحه الیکترونیک به زبان دری  آموزگاران به زودترین فرصت آماده خواهد گردید.


یاد داشت׃ بادرنظرداشت اینکه بر حسب سوم این لیسه ها مختلط نبوده و مشمول از دختر وپسر در یک مکتب نمیباشند،بناً خواهشمندیم این موضوع را در زمینه بر قرار سازی ارتباطاط مد نظر داشته باشید۰

 

آدرس ها سابقه داران استقلال اینجاست