تمـاس

تمام ارتباط های ما

نامه الکترونیکی یا ایمیل

lycee.kaboul@free.fr


آدرس پوستی׃
Centre d'Enseignement Français en Afghanistan
Lycée Esteqlal / Lycée Malalaï
Secteur Postal 55005
00790 Armées
FRANCE

یادداشت: این آدرس یک صندوق پوستی در فرانسه بوده که خدمات آن از طرف نظامیان به مصرف خودشان انجام داده میشود.

 

نقشه شهر زیبای کابل و موقعیت لیسه ها در آن