محترم فدا محمد خان معاون تدریسی شاگردان را تبریک گفتند

اطاق کمپیوتر لیسه استقلال

محترم دونی بوکلان، مدیر لیسه استقلال در مقابل اخذ کنندگان تصدیق نامه ها

محترم دونی بوکلان، مدیر لیسه استقلال در مقابل اخذ کنندگان تصدیق نامه ها

توضیع تصدیق نامه ها

محترم ممتاز شهاب استاد کمپیوتر ، محترم بوکلان، مدیر ، محترم سیر، سکرتر اداری