گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

گی لین اثر سید بهاوالدین مجروح را به شاگردان پیشکش میدارد.

شاگردان معطوف شده.