یک قطعه عکس یادگاری از تیم لیسه ملالی همراه با دایرکترلیسه و مسول بخش سپورت وزارت معارف گرفته شد

درجریان بازی

پیروزی

جام قهرمانی

تشویق تماشاچیان